Film Meditation: Zhang Yimou's "Hero"

By

June 2, 2011